polyu-logo cbs-logo
  eng-langchin-langsim-lang
 
   
 

 本系职员 > 职员名录 

职员名录
 

彭刚 (PhD, MPhil, BA)
副教授

研究领域:

实验语言学,声调,汉字,中国语言学,大脑与语言,

典型与非典型语音发展

教授科目:

神经语言学

实验语言学

语言与认知

研究方法

Full ProfileResearchHomepage

回上页     
Profile Picture

 

   
 

© 2013 版权属香港理工大学中文及双语学系所有

本网页以Microsoft Internet Explorer 8.0 和 Firefox 3.0 或以上的浏览器及使用JavaScript阅读效果最佳。

polyu-logo

网站指南 | 联络我们 | 私隐政策声明 | 版权声明