polyu-logo cbs-logo
  eng-langchin-langsim-lang
 
   
 

 本系职员 > 职员名录 

职员名录
 

李颖怡 (PhD, BSc)
临床导师

研究领域:

语言、读写发展及障碍

认知心理学

心理语言学

教授科目

• 儿童沟通障碍评估及治疗I & II

• 成人沟通障碍评估及治疗I & II

• 其他沟通障碍评估及治疗I & II

• 临床实习

回上页      

 

   
 

© 2013 版权属香港理工大学中文及双语学系所有

本网页以Microsoft Internet Explorer 8.0 和 Firefox 3.0 或以上的浏览器及使用JavaScript阅读效果最佳。

polyu-logo

网站指南 | 联络我们 | 私隐政策声明 | 版权声明